Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TACHYONCLASSICS B.V. hierna te noemen: TACHYON MOTORSPORT

Artikel 1; Definities.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Tachyon Motorsport: de besloten Vennootschap Tachyon Classics B.V., mede handelend onder de naam Tachyon Motorsport, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • De klant: de wederpartij van Tachyon Motorsport, zowel voorafgaand aan de tot standkoming van een overeenkomst als na het zijn tot stand gekomen van een overeenkomst.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tachyon Motorsport en de klant.
 • Onderdelen: alle door Tachyon Motorsport te koop aangeboden zaken met uitzondering van motorvoertuigen, maar waaronder wel mede begrepen zijn zaken zoals kleding, helmen en accessoires en automobilia.
 • Speciaal bestelde onderdelen: onderdelen in de zin van deze algemene voorwaarden, die doorgaans niet op voorraad worden gehouden en / of naar door de klant verlangde specificaties en / of maatvoering zijn ingekocht en / of voor de klant op maat zijn vervaardigd en /of die door Tachyon Motorsport bij ontvangst of bevestiging van de bestelling als zodanig zijn gekwalificeerd.
 • Diensten: door Tachyon Motorsport of door deze daarvoor ingehuurde derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 2; Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Tachyon Motorsport en de klant, behoudens voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ieder ander bewijs dan schriftelijk bewijs van een dergelijke afwijking is uitgesloten.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tachyon Motorsport, voor de uitvoering waarvan Tachyon Motorsport gebruik maakt van derden.
 3. Algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden van Tachyon Motorsport op de overeenkomst van toepassing zijn.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tachyon Motorsport en de klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. De toepasselijkheid van “Incoterms” wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3; Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en prijzen in catalogi en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod van Tachyon Motorsport een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. De door Tachyon Motorsport gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Tachyon Motorsport is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan: door middel van telefax en/of e-mail en/of sms/WhatsApp.
 3. Levertijden in offertes van Tachyon Motorsport zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de aanbiedingen, catalogi, prijslijsten en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Tachyon Motorsport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tachyon Motorsport anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tachyon Motorsport niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen, prijzen in catalogi, prijslijsten of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 8. De klant dient de bestelling schriftelijk te doen, met vermelding van artikelnummer, omschrijving en merknaam van het gewenste onderdeel. Mondelinge en / of telefonische bestellingen, worden door Tachyon Motorsport voor risico van de klant genoteerd en aldus verwerkt. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan: door middel van telefax en/of e-mail en/of sms/WhatsApp.
 9. Door het doen van een bestelling, bevestigt de klant tevens deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, deze te kennen en te aanvaarden als deel uitmakend van de overeenkomst.
 10. Een overeenkomst met de klant komt tot stand door de aanvaarding door Tachyon Motorsport van de door de klant gedane bestelling. Die aanvaarding kan uitdrukkelijk of stilzwijgend plaatsvinden en kan tevens blijken uit de feitelijke ter hand neming door Tachyon Motorsport van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4; Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tachyon Motorsport zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de opdat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tachyon Motorsport het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tachyon Motorsport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tachyon Motorsport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tachyon Motorsport zijn verstrekt, heeft Tachyon Motorsport het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 4. Tachyon Motorsport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tachyon Motorsport is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tachyon Motorsport evident kenbaar behoorde te zijn. De bewijslast terzake deze kenbaarheid ligt in voorkomende gevallen bij de klant.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tachyon Motorsport de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan: door middel van telefax en/of e-mail en/of sms/WhatsApp.
 6. Indien door Tachyon Motorsport of door Tachyon Motorsport ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Tachyon Motorsport en / of die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De klant vrijwaart Tachyon Motorsport tegen eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 5; Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Tachyon Motorsport, aan de klant dan wel door de klant aan te wijzen derde, waarbij een vervoerder in dezen geldt als door de klant aangewezen derde, ook al wordt de opdracht tot vervoeren door Tachyon Motorsport aan de vervoerder gegeven.
 2. De klant is verplicht de onderdelen af te nemen op het moment dat Tachyon Motorsport deze bij hem aflevert of doet afleveren, aanbiedt of doet aanbieden, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Weigering of nalatigheid van de klant tot het in ontvangst nemen van aan hem ter aflevering aangeboden onderdelen, ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling.
 3. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tachyon Motorsport gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant. Tachyon Motorsport is niet gehouden tot (af)levering aan de klant wanneer de klant niet vooraf de kosten van opslag voldoet.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is Tachyon Motorsport gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien Tachyon Motorsport gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Tachyon Motorsport ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Tachyon Motorsport een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Tachyon Motorsport schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen voor het alsnog nakomen door Tachyon Motorsport, met een minimum van twee weken.
 7. Tachyon Motorsport is gerechtigd de onderdelen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Tachyon Motorsport is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tachyon Motorsport de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6; Monsters en modellen

 1. Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7; Onderzoek, reclames

 1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Tachyon Motorsport te worden gemeld. Na deze termijn als ook niet schriftelijk gemelde klachten zullen niet tot enig rechtsgevolg kunnen leiden.
 3. Ook indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte onderdelen. Indien de klant gebrekkige onderdelen wenst te retourneren, dan geschiedt zulks slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tachyon Motorsport en op de wijze zoals door Tachyon Motorsport aangegeven.
 4. Conform de bestelling van de klant geleverde onderdelen zomede speciale onderdelen, worden niet retour genomen.

Artikel 8; Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Tachyon Motorsport met de klant een vaste prijs is overeengekomen, is Tachyon Motorsport niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Tachyon Motorsport mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding dan wel het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, wezenlijke prijswijzigingen hebben voorgedaan bij onderscheidenlijk de leveranciers van Tachyon Motorsport, zomede ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 3. De door Tachyon Motorsport gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verpakking- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9; Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en / of gewijzigd. Tachyon Motorsport zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst voorzienbare financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Tachyon Motorsport de klant hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Tachyon Motorsport zo goed als onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mogelijk is, aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die vaste prijs tot gevolg heeft.
 5. De klant blijft te allen tijde gehouden tot afname van en betaling voor onderdelen en / of diensten die Tachyon Motorsport reeds binnen het kader van de gewijzigde overeenkomst voor de klant heeft ingekocht en / of geleverd, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. In afwijking van het in de voorgaande leden te dezen bepaalde, zal Tachyon Motorsport geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 10; Betaling, rente en kosten van rechtsbijstand.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door Tachyon Motorsport uitsluitend tegen contante betaling, vooruitbetaling of remboursement.
 2. Bezwaren van de klant tegen (de hoogte van) een factuur schorten diens betalingsverplichting niet op. De klant heeft geen recht op verrekening (compensatie) of inkorting onder welke gepretendeerde titel dan ook.
 3. Indien een de klant in aanmerking wenst te komen voor leveringen op rekening, dient hij daartoe een verzoek te doen aan Tachyon Motorsport. Tachyon Motorsport is nimmer gehouden het kopen op rekening toe te staan.
 4. Alle facturen van Tachyon Motorsport dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald door de klant. De klant komt hierbij geen beroep op opschorting en/of verrekening toe.
 5. Indien enige factuur binnen 14 dagen na factuurdatum niet is betaald of geïncasseerd is kunnen worden, verkeert de klant door dat enkele feit in betalingsverzuim, derhalve zonder dat aanmaning of in verzuimstelling vereist is. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de aan Tachyon Motorsport verschuldigde bedragen, waarbij een ingegane maand voor een hele maand wordt gerekend
 6. De klant is gehouden aan Tachyon Motorsport alle kosten te vergoeden die Tachyon Motorsport feitelijk maakt, zowel buiten rechte als in rechte, ter verwezenlijking van haar rechten jegens de klant dan wel om zich te verweren tegen aanspraken van de klant, daaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, ook voorzover die kosten feitelijk hoger zijn dan de buitengerechtelijke kosten en / of proces-kostenvergoedingen die normaliter door de rechter worden toegewezen en ook in het geval dat een geschil in het voordeel van de klant wordt beslecht. De klant is ook over deze kosten de in lid 5 vermelde rente verschuldigd.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling of toelating tot schuldsaneringsregeling van de klant, zijn alle vorderingen van Tachyon Motorsport op de klant onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Tachyon Motorsport in dergelijke situaties het recht een overeenkomst te ontbinden.
 8. Door de klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook in het geval dat de klant bij een betaling een andere toerekening aanwijst.
 9. Tachyon Motorsport kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Tachyon Motorsport kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de vervallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 10. Tachyon Motorsport en de klant komen overeen dat Tachyon Motorsport tot zekerheid voor al hetgeen zij uit welke hoofde dan ook van de klant te vorderen en/of te vorderen zal krijgen een (vuist)pandrecht eerste in rang verkrijgt op alle goederen (voertuigen daar uitdrukkelijk onder begrepen) die de klant in het kader van enige overeenkomst aan Tachyon Motorsport heeft afgegeven. De klant verklaart bevoegd te zijn om de goederen aan Tachyon Motorsport te verpanden en verklaart dat hierop geen rechten van derden rusten. Tachyon Motorsport is bevoegd om haar vuistpandrecht uit te winnen en zich te verhalen op de verpande goederen indien de klant in verzuim is met enige verplichting jegens Tachyon Motorsport; een en ander overeenkomstig de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

Artikel 11; Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Tachyon Motorsport geleverde onderdelen, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Tachyon Motorsport totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Tachyon Motorsport gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende onderdelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde onderdelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Tachyon Motorsport zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan in kennis te stellen.
 4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde onderdelen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Tachyon Motorsport geleverde onderdelen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Tachyon Motorsport zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tachyon Motorsport of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tachyon Motorsport zich bevinden en zich weder het bezit van die eigendommen te verschaffen, desvereist door middel van demontage en ook in het geval enig onderdeel is aangewend als bestanddeel van een andere zaak. Tachyon Motorsport is niet aansprakelijk voor door dergelijke revindicatie-acties ontstane schade aan andere zaken en de klant vrijwaart Tachyon Motorsport tegen mogelijke aanspraken van derden.
 7. In het geval dat Tachyon Motorsport onder het eigendomsvoorbehoud vallende onderdelen bij de klant terughaalt, is Tachyon Motorsport niet gehouden tot creditering van de volledige historische factuurprijs. Onderdelen die binnen een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden voor 75% van de factuurprijs gecrediteerd mits zij zich nog in de oorspronkelijke verpakking bevinden en niet zijn beschadigd of kennelijk gebruikt zijn. Onderdelen die langer dan een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden – mits in de oorspronkelijke verpakking en ongebruikt zijnd – gecrediteerd voor 75% van de oorspronkelijke factuurprijs minus 10% voor iedere verdere maand die sedert de levering is verstreken waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend, het een en ander met een minimaal te crediteren bedrag van 5% van de factuurprijs. Speciaal voor de klant bestelde en / of vervaardigde onderdelen alsmede onderdelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden en / of zijn beschadigd of kennelijk zijn gebruikt, worden gecrediteerd voor 5% van de gefactureerde prijs.

Artikel 12; Garantie

 1. Tachyon Motorsport staat er voor in dat de te leveren onderdelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan in de gegeven omstandigheden kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken die afbreuk doen aan het gebruik van de onderdelen voor het doel waarvoor deze bestemd zijn.
 2. Het onder 1. bepaalde geldt eveneens indien de te leveren onderdelen zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Tachyon Motorsport
 3. Tachyon Motorsport verleent garantie op geleverde onderdelen voor een periode van 3 maanden na levering, echter met de beperking dat indien het een door Tachyon Motorsport geleverd onderdeel betreft dat door een derde werd geproduceerd, de garantie te allen tijde beperkt is tot die garantie, die de producent op het onderdeel verleent. In afwijking hiervan, wordt geen garantie verleend op onderdelen die naar hun aard en constructie bestemd zijn om te worden verbruikt en te verslijten, zoals rem- en frictiedelen, banden en dergelijken.
 4. Indien na retourzending op de voet van het bepaalde in artikel 7 lid 3 blijkt dat het geleverde onderdeel niet beantwoordt aan de overeenkomst, dan heeft Tachyon Motorsport het recht om binnen redelijke termijn, naar zijn keuze, hetzij het ontbrekende aan te vullen, hetzij ondeugdelijke onderdelen te vervangen dan wel te herstellen, hetgeen de klant zal moeten aanvaarden. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Tachyon Motorsport terug te leveren.
 5. Iedere garantieaanspraak van de klant vervalt, indien:
  • Het onderdeel kennelijk, naar het oordeel van Tachyon Motorsport, gebruikt is binnen het kader van enige vorm van sport, race, competitie, alsook instructie, oefening of training daarvoor.
  • Het gestelde gebrek is ontstaan als gevolg van kennelijk ondeskundig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste montage, alsook wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tachyon Motorsport, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het onderdeel niet bestemd is.

Artikel 13; Opschorting en ontbinding

 1. Tachyon Motorsport is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig en volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst aan Tachyon Motorsport ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.
  • De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • In een geval zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van deze algemene voorwaarden. Ook in het geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, heeft Tachyon Motorsport het recht tot volledige opschorting van al haar verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk tevens het recht om afgifte van (onderdelen van) een automobiel van de klant op te schorten. Opschorting van de overeenkomst door Tachyon Motorsport ontheft de klant niet van zijn verplichting tot nakoming.
 2. Voorts is Tachyon Motorsport bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden wegens tekortkomingen van de klant dan wel wegens omstandigheden die naar verkeersopvattingen voor rekening en risico van de klant komen, heeft Tachyon Motorsport recht op schadevergoeding, gelijk aan 50% van de met de ontbonden overeenkomst gemoeide som (catalogusprijzen vermeerderd met BTW), onverminderd het recht van Tachyon Motorsport op volledige schadevergoeding indien die hoger is.
 4. De vorderingen van Tachyon Motorsport op de klant zijn in geval van ontbinding van de overeenkomst dadelijk en geheel opeisbaar.

Artikel 15; Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien Tachyon Motorsport aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden deze binnen 14 dagen nadat Tachyon Motorsport de onderdelen en / of de diensten aan de klant heeft geleverd, in oorspronkelijke staat, volledig en vrij van gebreken te retourneren. Indien de klant deze verplichting niet stipt nakomt, is hij zonder aanmaning of sommatie in verzuim en is de klant voor alle hieruit voortvloeiende schade en kosten vergoedingsplichtig, waaronder mede begrepen de kosten van vervanging tegen alsdan geldende nieuwwaarde.

Artikel 16; Aansprakelijkheid; uitsluiting en beperking daarvan

 1. Indien door Tachyon Motorsport geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Tachyon Motorsport jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 12 (“Garanties”) is geregeld.
 2. Indien Tachyon Motorsport aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EUR. 25.000,00 (Zegge: vijf en twintigduizend euro). De aansprakelijkheid van Tachyon Motorsport is daarenboven te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van Tachyon Motorsport in het voorkomende geval zal uitkeren.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tachyon Motorsport aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Tachyon Motorsport toegerekend kan worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Tachyon Motorsport is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tachyon Motorsport.

Artikel 17; Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de onderdelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18; Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en zo lang zij daartoe verhinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tachyon Motorsport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tachyon Motorsport niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen in het bedrijf van Tachyon Motorsport worden daaronder begrepen.
 3. Tachyon Motorsport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Tachyon Motorsport zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Tachyon Motorsport ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tachyon Motorsport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19; Vrijwaringen (overige)

 1. De klant vrijwaart Tachyon Motorsport voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de klant binnen het kader van de tot stand koming en / of uitvoering van de overeenkomst aan Tachyon Motorsport informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20; Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en ander intellectuele eigendomsrechten alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de producten, merk- /handelsnamen en know how van Tachyon Motorsport zijn het exclusieve eigendom van Tachyon Motorsport of diens licentiegever(s). Ook in het geval Tachyon Motorsport in opdracht van c.q. in samenspraak met de klant producten, ontwerpen, tekeningen, software en/of een bepaalde functionaliteit ontwikkelt, zijn en blijven de intellectuele eigendomsrechten die daarmee samenhangen volledig en exclusief de eigendom van Tachyon Motorsport. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen worden deze rechten niet overgedragen aan de klant en kan enige bepaling in een overeenkomst van Tachyon Motorsport ook niet worden uitgelegd als een overdracht van deze rechten.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de onderdelen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Tachyon Motorsport tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Tachyon Motorsport, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Alle door Tachyon Motorsport eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tachyon Motorsport worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Tachyon Motorsport behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21; Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Tachyon Motorsport gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tachyon Motorsport zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tachyon Motorsport niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 22; Niet-overname personeel

De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens met schriftelijke toestemming van Tachyon Motorsport, medewerkers van Tachyon Motorsport of van ondernemingen waarop Tachyon Motorsport ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Bijzondere bepalingen

Artikel 23; Onderhoud, Reparatie, Restauratie, Revisie

 1. Werkzaamheden tot verrichten van onderhoud, reparatie, restauratie en / of revisie aan of van automobielen en / of samenstellende onderdelen daarvan worden door Tachyon Motorsport aanvaard ten titel van aanneming van werk met daarop deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Tachyon Motorsport is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal en / of tenietgaan van enige ter bewerking opgedragen zaak. De klant is gehouden de ter bewerking opgedragen zaak tegen verlies, diefstal, beschadiging of tenietgaan te verzekeren en verzekerd te houden.
 3. Indien vooraf een begroting van de kosten van de werkzaamheden is gemaakt, is die te allen tijde exclusief een onvoorzienbaarheidsheidsmarge van 20%, exclusief bijkomende materialen en / of onderdelen, exclusief werk van derden, transport en BTW, behoudens voorzover uitdrukkelijk anders bepaald. Artikel 7:752 lid 2 en lid 3 BW zijn niet van toepassing. Bij de bepaling van de uiteindelijke prijs zal geen rekening hoeven te worden gehouden met eventuele terzake de vermoedelijke prijs gewekte verwachtingen.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:754 BW is Tachyon Motorsport niet verplicht tot waarschuwen in de in dat artikel genoemde gevallen.
 5. Voor wat betreft de toepassing van artikel 7:755 BW wordt de klant geacht uit zichzelf te hebben begrepen dat door hem gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk een prijsverhoging tot gevolg heeft.
 6. Het vorderingsrecht van artikel 7:756 lid 1 BW wordt buiten toepassing gesteld.
 7. Artikel 7:760 lid 1 BW is niet van toepassing.

Artikel 24; Race -en rally preparatie

 1. Opdrachten tot race- en/of rally preparatie van automobielen worden aanvaard op de voet van artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
 2. Op onderdelen en werkzaamheden, geleverd en verricht binnen het kader van race- en rally preparatie wordt geen enkele garantie verleend.
 3. Tachyon Motorsport is nimmer aansprakelijk voor schade, ongeacht van welke aard, die het gevolg is van niet tijdige beschikbaarheid, storing of uitval voor of tijdens enig evenement waarvoor met een door Tachyon Motorsport te prepareren of geprepareerde auto is ingeschreven.
 4. De klant dient voorafgaand aan de uit te voeren preparatie aan Tachyon Motorsport opgave te doen van het soort evenementen waarvoor de auto geprepareerd dient te worden alsmede van de specificaties die de klant overigens wenst alsmede eventueel door de klant gewenste toepassing van specifieke technieken en onderdelen. Indien met de auto deelgenomen gaat worden aan FIA-evenementen en / of FIVA gesanctioneerde evenementen, ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van FIA-homologatiepapieren en / of een FIVA-identiteitskaart te allen tijde bij de klant / eigenaar van de auto.
 5. Tachyon Motorsport voert de opgedragen werkzaamheden op professionele wijze uit. De klant is zich echter bewust dat de opgedragen werkzaamheden geen keuring of algehele inspectie van de automobiel inhouden. De (staat van de) automobiel is en blijft volledig de verantwoordelijkheid van de klant c.q. de eigenaar c.q. de gebruiker van de automobiel. De klant is zich tevens bewust dat het deelnemen aan een race en/of rally bijzondere risico’s voor de automobiel, de gebruiker en de overige aanwezigen met zich meebrengt, waaronder het risico op schade en/of letsel. De klant accepteert deze risico’s welbewust. Tachyon Motorsport verleent om die reden geen enkele garantie op haar werkzaamheden die in dit kader worden verricht en evenmin op de onderdelen die hiervoor worden geleverd (artikel 24 lid 2). Vanwege de bijzondere risico’s van het deelnemen aan een race/rally is Tachyon Motorsport niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (van de klant en/of van derden) die ontstaat voor, tijdens of na een race en/of rally; ook niet als de klant zou weten te bewijzen dat de schade (mede) een direct of indirect gevolg zou zijn van werkzaamheden die door Tachyon Motorsport zijn verricht en/of onderdelen die door haar zijn geleverd. De bijzondere risico’s van een race/rally maken dat Tachyon Motorsport hiervoor niet aansprakelijk kan worden gehouden. De aansprakelijkheidsverzekering van Tachyon Motorsport biedt hiervoor ook geen verzekeringsdekking. Het gebruik van de automobiel voor, tijdens en na een race en/of rally is en blijft dus volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant c.q. de eigenaar dan wel de gebruiker van de automobiel. De klant vrijwaart Tachyon Motorsport ook van iedere aanspraak van derden die op enigerlei wijze verband houdt met en/of voortvloeit uit werkzaamheden van Tachyon Motorsport in het kader van een opdracht tot race- en/of rally preparatie van automobielen en/of in dat kader geleverde onderdelen.

Artikel 25; Circuitservice

 1. Onder circuitservice wordt verstaan
  • het (doen) halen en brengen van de race-auto van het adres waar deze normaliter gestald is naar het circuit waar de klant aan een evenement deelneemt en weer terug;
  • Het klaarmaken voor de technische keuring en eventueel ter keuring aanbieden van de auto namens de klant;
  • Het voor de training(en) en race(s) controleren en op niveau brengen van vloeistofniveaus en bandenspanning.
  • Kleine tot middelgrote reparaties op locatie, afhankelijk van ter plaatse beschikbare faciliteiten en onderdelen. Indien meerdere klanten van de circuitservice gebruik maken, is de eventuele rangorde in het verrichten van reparaties ter volledige discretie van Tachyon Motorsport. Reparaties, onderdelen, materialen en bijgekomen kosten kunnen separaat in rekening worden gebracht.
 2. De klant is gehouden de auto tegen verlies, diefstal, beschadiging of tenietgaan te verzekeren en verzekerd te houden.
 3. De verantwoordelijkheid voor het kunnen doorstaan van de technische keuring ligt bij de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Artikel 24 is van overeenkomstige toepassing

Artikel 26; Transport en Vervoer

 1. In het geval dat Tachyon Motorsport een zaak doet vervoeren die eigendom is van de klant, heeft de klant te gelden als de opdrachtgever tot dat vervoer en Tachyon Motorsport als de expediteur in de zin van artikel 8:60 BW.
 2. In het geval dat vervoer geschiedt door een derde-vervoerder, geschiedt dat onder toepasselijkheid van de FENEX-voorwaarden dan wel de voorwaarden en bedingen die de vervoerder daartoe hanteert indien en voorzover die van de FENEX-voorwaarden afwijken.
 3. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor verzekering van de te vervoeren zaak tegen de risico’s van beschadiging en tenietgaan.
 4. In het geval dat Tachyon Motorport zelf de vervoerder is, geldt de klant als de afzender in de zin van artikel 8:20 B.W. Op de alsdan bestaande vervoersovereenkomst zijn van toepassing de algemene Vervoersvoorwaarden van Tachyon Motorsport.

Artikel 27; Geschillen

 1. De rechter van de vestigingsplaats van Tachyon Motorsport is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal Tachyon indien zij voor de beslechting van een geschil wil kiezen voor de rechter van haar vestigingsplaats, daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien de klant binnen een maand na deze mededeling aan Tachyon kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is deze laatste bevoegd. Tachyon Motorsport behoudt te allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op de rechter te doen.

Artikel 28; Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Tachyon Motorsport en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

Artikel 29; Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Tachyon Motorsport is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.